Välkommen till Kristianstad

Naturen i vår kommun är vacker och omväxlande. Här finns allt från glittrande hav och djupa skogar till ett öppet och levande jordbrukslandskap och vi är stolta över vårt unika biosfärområde ”Vattenriket” som ligger bara ett stenkast från Kristianstads centrum.

Kristianstads kommun är Sveriges centrum för Livsmedel, Mat & Dryck. Här finns flest företag i hela landet som på ett eller annat sätt verkar inom livsmedelskedjan och för att ytterligare stärka detta och långsiktigt skapa arbetstillfällen och förbättra den sociala servicen i Kristianstads kommun har vi valt livsmedel, mat och dryck som Kristianstads profil, ”Spirit of food”.

Läs mer

Kommunfakta

Kristianstads Turistbyrå

Antal invånare

76 600

Yta

1 346,00 km²

Centralort

Kristianstad

Län

Skåne

Mer information

Internet

www.kristianstad.se

www.kristianstad.se/turism

Tidningar

Kristianstadbladet
www.kristianstadbladet.se

Turistbyrå

Kristianstad Turisbyrå
Öppet mån-fre 10-17, långlör 11-15
Sommaröppet vecka 25 tom fre v. 34
mån-fre 10-19, lör 10-15, sön 10-14
Stora Torg, Kristianstad
044-13 53 35
www.kristianstad.se/turism

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

044

Staden

Om

Välkommen till Kristianstads Kommun!

Naturen i vår kommun är vacker och omväxlande. Här finns allt från glittrande hav och djupa skogar till ett öppet och levande jordbrukslandskap och vi är stolta över vårt unika biosfärområde ”Vattenriket” som ligger bara ett stenkast från Kristianstads centrum.

Kristianstads kommun är Sveriges centrum för Livsmedel, Mat & Dryck. Här finns flest företag i hela landet som på ett eller annat sätt verkar inom livsmedelskedjan och för att ytterligare stärka detta och långsiktigt skapa arbetstillfällen och förbättra den sociala servicen i Kristianstads kommun har vi valt livsmedel, mat och dryck som Kristianstads profil, ”Spirit of food”.

Staden

Kristianstad

Den danske kungen Christian IV grundade Kristianstad som en fästning 1614. Idag är Kristianstad staden med ett stort antal butiker, såväl hantverks- och designbutiker som stora välkända affärsnamn, i mysig stadsmiljö som kombinerar spännande kulturhistoria med rollen som ett sydsvenskt handelscentrum och ett rikt kulturliv. En av Kristianstads stoltheter är den magnifika Heliga Trefaldighetskyrkan från 1600-talet, som ger en påminnelse om stadens grundare. Kyrkan är kronan av alla de byggnader som Christian IV initierade och är otroligt välbyggd och kan räknas som Nordens skönaste renässanstempel. Kristianstad erbjuder vidare en kontinental café och restaurangkultur, en följd av den ström av människor som sedan 1600-talet passerat genom de lummiga boulevarderna.

Historia

Stadens historia

Förstörelsen av Vä 1612 blev avgörande för beslutet att ersätta den brända staden Vä med en helt ny stadsanläggning. Den nya staden skulle ersätta Vä inte bara som köpstad utan, ännu viktigare, att den skulle bli en stark och skyddad fästning.

Helgeåns vattenområde mellan Araslövssjön och Hammarsjön blev en idealisk plats för en svårtillgänglig försvarsanläggning. Utstakning och planering av staden skedde under våren 1614 under kung Christian IV:s direktiv och närvaro. Kristianstads grundläggningsdag är officiellt fastställd till den 22 maj.

Staden under 1600-talet
Kristianstad blev den första stad i Norden som anlades efter renässansens ideal med rutnätsplan, vallar och bastioner. Staden blev ett starkt fäste mot svenska angrepp och ett skydd för viktiga transportleder i området.

Den nya staden delas av en kanal och får två huvuddelar, två stadsportar, två torg, två huvudgator, två smal- eller bakgator och två vallgator. Stora Torg får från början karaktär av paradplats och centrum i den mindre men förnämligare, administrativa stadsdelen. Dagens Lilla Torg blir salutorg och centrum i den något enklare stadsdelen för handel och hantverk.
Under åren 1617-1628 byggde Christian IV stadens dyrbaraste klenod, Heliga Trefaldighetskyrkan. Denna kyrkobyggnad har man kallat Nordens skönaste renässanstempel.
När Skåne blev svenskt förlorade Kristianstad sin betydelse som gränsfästning. Staden kom dock att spela en betydelsefull roll under Skånska krigen, då fästningen 1676-1678 var i danska händer.

När Skåne blev svenskt förlorade Kristianstng. Staden kom dock att spela en betydelsefull roll under Skånska krigen, då fästningen 1676-1678 var i danska händer.

Staden under 1700-talet
Skåne delades 1719-20 i två län med Kristianstad som residensstad i det ena. Handel och sjöfart blomstrade och staden med hamn i Åhus intog en ledande ställning inom skånsk sjöfart.
Staden fick också stor betydelse som militärstad. 1748 påbörjades stora ombyggnader vid fästningsverken i avsikt att skapa södra Sveriges viktigaste depåfästning.

Staden under 1800-talet
I början av 1800-talet miste dock Kristianstad alltmer sin betydelse som fästning. Istället betonades ställningen som ämbetsmannastad genom den 1821 inrättade hovrätten över Skåne och Blekinge.
I generalorder av den 8 feb 1847 fastslogs att Kristianstad inte längre skulle räknas som fästning. Till största delen raserades vallarna och vallgravarna igenfylldes.
Fästningsverken ersattes efter mönster från Paris med trädkantade boulevarder. Kanalen som delade stadskärnan i två hälfter fylldes igen 1873-74 och blev istället Nya Boulevarden.
Omkring 1860 torrlades Nosabysjön, vilken var en stor vik av Hammarsjön. De torrlagda delarna är idag mark belägen under havsytans nivå.
Sin första verkliga industri fick Kristianstad 1861 då grosshandlaren C.J.F. Ljunggren grundade ett gjuteri med mekanisk verkstad. Företaget hade omkring 1900 ca 425 anställda och en omfattande produktion, bl a järnvägsvagnar, lokomotiv och ångbåtar.
Hvilans mekaniska verkstad, Skånska Yllefabriken och Mårten Pehrsons Valsqvarn var andra betydande industrier som startade i slutet av 1800-talet.
Handeln fick ett uppsving framförallt genom den omfattande brännerirörelsen. Antalet köpmän ökade kraftigt kring sekelskiftet, från 62 st 1875 till ca 200 år 1910.
År 1865 sammanknöts Kristianstad genom järnvägslinje med stambanan. Ytterligare sex järnvägslinjer tillkom och gjorde staden till en knutpunkt i ett ovanligt rikt förgrenat järnvägsnät.
Under senare hälften av 1800-talet uppfördes bl a järnvägsstationen, rådhuset, residenset, frimurarehuset, stadshuset och söderportskolan.

Staden under 1900-talet
Från sekelskiftet och under 1900-talet har stadens tillväxt i huvudsak skett utanför den ursprungliga fästningsstaden. De flesta stora arbetsplatserna har också etablerats i utkanterna.
Inflyttning till staden och befolkningstillväxt har efterhand skapat ett större behov av bostäder. Förutsättningar för utbyggnad skapades genom stadsplanen från 1888 och de slutna stadskvarteren kom att byggas ut från sekelskiftet.
Från 1930 till 1960 fördubblades folkmängden i Kristianstad – från ca 14 000 till 28 000.

Nedläggning av en del stora arbetsplatser kring centrum har skapat och skapar förändringar. En historisk markering är nedläggningen av de två regementena 1994. Prägeln av militärstad har därmed förändrats. P6/Fo14:s område på Näsby har förvandlats till Högskola och A3:s Åsumområde är hemvist för C4 Arbetsmarknad och olika utbildningar.
Sedan 1980-talet har den allt starkare inriktningen mot att bevara natur- och kulturmiljöer i Kristianstad inneburit ett kontinuerligt arbete med Kristianstads Vattenrike, våtmarksområdet som är unikt både till sin karaktär och sin belägenhet med delar mitt inne i Kristianstad.
Dagens Kristianstads kommun är resultatet av en serie inkorporeringar och kommunsammanläggningar. Kommunen har idag drygt 73 000 invånare och ytan är 1 283 kvkm – Skånes till ytan största!

Några viktiga årtal i Kristianstads historia
1614 Staden grundlägges
1658 Skåne och Kristianstad blir svenskt
1676-78 Belägring av danskarna
1614-1847 Fästning i 233 år
1771 Revolutionen i Kristianstad
1775 Nytt utlopp för Helge å och sänkning av vattenståndet
1794 Wendes Artilleriregemente kom till staden
1811 Norra Skånes Infanteriregemente
1847 Stor brand
1860 Invallning av Nosabysjön
Slutet 1800-tal Industrialismen
1865 Järnvägsförbindelse med stambanan
1974 Storkommunen bildas
(Sammandrag ur boken Attraktiv Kulturbygd, 1994)

Se & göra

Bad

Gamlegårdsbadet

Tempererat friluftsbad
Gamlegården, Kristianstad
044-13 60 94

Havsbad

I norra delen av Hanöbukten finns badplatser i Valje nära E22:an och vid Edenryd. Från Åhus och söderut finns parkeringsplatser skyltade längs kusten på ett 20-tal platser.

I Yngsjö, norr om det s.k. Gropahålet finns det en badplats för naturister och även en speciell hundbadplats.

Vid norra delen av Täppetstranden, Fädriften, Furuboda och Rigeleje finns ramper som gör stranden lättare att nå för rullstolsburna.

Insjöbad

Balsby, badplats vid Råbelövssjön

Bromölla, Ivösjön. Badplatser vid strandängen och korsholmen

Ekestad, badplats vid Råbelövssjön

Furustad, badplats vid Ivöslöns nordvästra strand

Immeln, Immelns badplats vid sjön Immeln

Ivö, badplats vid färjeläget på Ivö

Kiaby, badplats vid Oppmannasjön

Lerjevallen, Lerjesjön

Lyngsjö, badplats vid Lyngsjön

Österslöv, badplats vid Råbelövssjön

Kantarellbadet

Tempererat friluftsbad
Kantarellvägen, Åhus
044-24 92 53

Tivolibadet

Tivoliparken, Kristianstad
044-13 53 20
www.kristianstad.se/kultur/bad

Väbadet

Tempererat friluftsbad
Hallarödsvägen,Kristianstad
044-24 48 42

Österängbadet

Sjövägen 27, Kristianstad
044-13 53 07

Familjeaktiviteter

Cykelturer

Cykelkarta samt förslag på cykelturer finns på turistbyråerna. Cyklar finns att hyra på:

Jockes Cykel och Sport
Ellegatan 8, Åhus
044-24 34 54

Cykelcentralen
Östra Vallgatan 18, Kristianstad
044-21 35 07
www.cykelcentralen.com

Natur- och kultursafari i Kristianstads Vattenrike

(med företaget Naturens bästa)
Kristianstads Vattenrike har nu blivit Sveriges och Nordens första riktiga biosfärområde, därför att det har så oerhört stora natur- och kulturvärden. Fågellivet bjuder besökaren en upplevelse, som är omfattande och varierande under hela året och kulturvärdena är något utöver det vanliga.

Växtriket har en nisch och mångfald, som bara kan återfinnas på ett par platser till i Sverige, allt tack vare sin geologi som i sig är lika intressant. Spåren av människans utveckling i och av området är rikliga, något som vi tillsammans under safarin kommer att tolka bl a med hjälp av några olika gamla kartor från 1600-talet och framåt. Området har haft en stor maktkoncentration redan från bronsålder med tecken på åtskilliga gravsättningar. Under vikingatid och medeltid skedde en utveckling som vi fortfarande kan uppleva en stor omfattning av medan det danska väldets tid med all tydlighet förändrat området på ett övergripande sätt. Under svensk tid har flera byar utplånats. Varför? På safarin får du svar på många frågor om detta så intressanta område med sin stora mångfald av såväl natur- som kulturvärden.
044-28 93 95, 0705-28 93 95
www.landskapet.se

Skidåkning

Vångabacken ligger naturskönt vid Ivösjöns spets, 26 km nordost om Kristianstad. Här finns skidåkning i tre nedfarter med olika svårighetsgrader. Barnbacken, med en egen lift, finns i ett avskilt område anpassat till familjens yngsta. I skiduthyrningen finns utrustning för alla åldrar och alla typer av åkare.

Här finns skiduthyrning, skidservice, sportshop samt skipassförsäljning och en mysig värmestuga med försäljning av mat och dryck. Intill backen finns goda parkeringsmöjligheter.
Villands Vånga
044-94010
www.vangabacken.com

Vattenriket Båtsightseeing

Dagliga guidade båtturer under sommarhalvåret, godkända av Naturens bästa i ett av Sveriges största och mest unika EKOMUSEUM och numera även Biosfärområde. Ett våtmarksområde som omfattar de tre nedersta milen av Helgeåns lopp med Aralövssjön, Hammarsjön samt träsken vid Egeside och Yngsjö.
Platsbokning och information
0708-61 98 40
www.flodbaten.se

Fiske

Fiskevatten

I nordöstra Skåne finner ni ett varierat utbud för sportfiskaren. Här finns en lång och varierad kuststräcka, flera åar av olika storlek och många sjöar. Här finns också anlagda vatten som erbjuder put and take fiske efter regnbåge och öring. Här kan alla sportfiskare hitta något som de gillar, under hela året.

På Skåne Nordosts hemsida finner du detaljerad information om fiskevatten, service vid vattnet, vägbeskrivningar, m.m. och försäljning av fiskekort.
www.skanenordost.se/fiske

Museum

Bastionen Konungen

Bastionen Konungen har återskapats så som den såg ut på 1760-1780-talen när Kristianstad var en fästningsstad.
Ö Boulevarden - N.Kaserngatan, Kristianstad
044-13 53 35

Blåherremölla kvarn

Gammal kvarnmiljö, bevarad sedan 1600-talet. Kvarnmuseum öppet för visning. Mjöl från kvarnen finns till försäljning. Under sommaren arrangeras bakdagar, konstutställningar, hantverksdagar m m. Blåherremölla ligger vid cykelvägen mellan Maglehem och Kristianstad. Barnvänligt, café, öppet säsong, övrig tid öppet efter överenskommelse.
Blåherremölla, Maglehem
044-35 15 05
www.blaherremolla.com

Filmmuseet

Filmmuseet i Kristianstad väl värt ett besök för alla filmintresserade. I en och samma byggnad finns Sveriges enda offentliga filmmuseum och inspelningsplatsen för landets första spelfilmer! Filmmuseet har en basutställning som skildrar Kristianstad 1909-1910 och Stockholm då Svensk Filmindustri var ett av de konstnärligt ledande filmbolagen i Europa. I den nyrenoverade biografsalongen - Intima biografteatern - med plats för trettio personer, kan man se gamla filmer ur museets samlingar. Ateljén som är från 1909 är världens äldsta bevarade filmateljé. Det var i denna ateljé som de första svenska spelfilmerna spelades in. Öppet helår.
Ö. Storgatan 53, Kristianstad
044-13 57 29
www.regionmuseet.m.se

Järnvägsmuseet

Permanent utställning om Kristianstad som järnvägsknut samt samlingar omfattande ånglok, ellok, person- och godsvagnar m. m. Varje år arrangeras åtskilliga resor med ånglok och gamla vagnar samt tillfälliga utställningar.
Västra Storgatan 74, Kristianstad
044-13 57 23

Regionmuseet Kristianstad

I det som en gång var stall för Christian IV:s hästar ligger sedan 1959 Regionmuseet. Genom åren har verksamheten utökats med Åhus museum, järnvägs-, film- och utemuseer. Barnvänligt. Öppet helår.
Stora Torg, Kristianstad
044-13 58 00
www.regionmuseet.m.se

Åhus Museum

Åhus museum ligger strax intill den vackra Mariakyrkan vid torget mitt i den medeltida staden. Åhus stad är en av landets bäst bevarade medeltida städer. Här finns alla lämningar som förknippas med en stad: rådhus, kyrka, kapell, klosterruin, borg, stadsmur och dessutom själva torget och gatunätet - allt inom bekvämt gångavstånd. På Åhus museum har en ny permanent stadshistorisk utställning öppnats: "Vid åns mynning".Barnvänligt. Öppet säsong, övrig tid öppet efter överenskommelse.
Torget, Åhus
044-24 32 58
www.regionmuseet.m.se

Natur

Ekenabben

Udde i Hammarsjön i södra delen av Kristianstad, ek- och sumpskog med spång. Fågeltorn. Besöksplats i Ekomuseum Kristianstads Vattenrike.
www.vattenriket.kristianstad.se

Fjälkinge Backe

Välbesökt utsiktspunkt med vida vyer över stora delar av Kristianstadsslätten. Parkering och strövstigar. Fjälkinge backe syns också vida omkring. Backen är naturreservat.
1 km N Fjälkinge

Forsakar

Naturreservat runt Forsakarsravinen. Naturskönt område med två stora vattenfall på tillsammans 18 m. I botten ligger Forsakarsbadet med ett skyddat och vackert läge. Vandringsslinga runt ravinen och in i ravinens botten. Barnvänligt.
Forsakarsgården, Degeberga

Kjuge Kull

Naturreservatet är ett intressant geologiskt område med jätteblock och jättegrytor. Öppna betesmarker med artrik flora. Sveriges bästa boulderområde, dvs klättring på jättestenarna. Barnvänligt. Öppet helår.
Kiaby, Fjälkinge
044-12 40 88

Linnérundan i Kristianstads Vattenrike

Våtmarkspromenaden börjar vid Kanalhuset i NV delen av Kristianstads centrum. Linnérundan går via Isternäset ut till Lillö borgruin och åter via Härlövsborg och Fiskarbacksstigen. Nyckel till Lillö och till Kanalhuset kan lånas på turistbyrån.
www.vattenriket.kristianstad.se

Parker

Ovesholms slott

Slottet ligger vid en sjö på Linderödsåsens sluttning mot Kristianstadsslätten. Parken i engelsk stil är öppen för allmänheten.
Uddarpsvägen 123:3
044-23 90 96

Tivoliparken

I Tivoliparken finns lekplats, djurhagar, fågeldammar m.m.)

Sevärdheter

Aosehus- slottsruin

Slottet Aosehus byggdes i mitten av 1100-talet. Byggherre var ärkebiskopen Eskil. Slottet låg på en holme som omgavs av en mur och en vattenfylld grav med en vindbrygga som förbindelse. 1569 intog hertig Karl Åhus och raserade då slottet som sedan aldrig blev återuppfört. I slutet av 1800-talet grävde man fram resterna av slottet ur den flygsand som hade täckt ruinen i hundratals år. Slottet var en gång 30 m långt och 10 m brett och hade minst två våningar.
Hamnen i Åhus (Gamla Skeppsbron/Trossgatan)
044-13 47 77

Bäckaskogs slott

Beläget på näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön. Slottet har en historia, som sträcker sig från 1200-talet, då Bäckaskog var ett premonstratenserkloster. En del av munkarnas anläggning ingår i det nuvarande slottet, t ex vissa rester av kyrkan samt det gamla köket. Vid reformationen drogs klostret in till den danska staten. Under tiden 1584-1653 lät Henrik Ramel d.y. uppföra de nuvarande stora slottsbyggnaderna. Därefter fram till 1819 fungerade slottet som översteboställe. Kung Karl XV arrenderade Bäckaskog fram till sin död 1872. 1956 skildes jordbruket från slottet som utarrenderades och blev ett populärt turistmål. Idag har slottet hotell, konferens- och restaurangrörelse. Erbjuder även många olika typer av aktiviteter.
Barumsvägen 113, Fjälkinge
044-530 20

Lillö

Borgruin på ön Blackan i Helgeå. Fågelrika strandängar klassade som s.k. Ramsarområde. Vackra gångstigar. Nyckel lånas kostnadsfritt på turistbyrån.
Lillövägen, Kristianstad
044-13 53 35

Maltesholms slott

Slottet ligger 18 km SV om Kristianstad på Linderödsåsen. Parkanläggningen är öppen för allmänheten. Intressant är den 1,3 km långa väg som leder upp till slottet. Vägen är helt huggen i sten och byggdes under slottsherren Hans Ramels tid.
Maltesholm
044-31 04 41

Råbelövs slott

Råbelövs slott ligger några km norr om Kristianstad vid Råbelövssjön. Norr om slottet finns en medeltidskyrka.
Råbelöfsallén 102
044-754 40

Torsebro Krutbruk

Under närmare 250 år var Torsebro Krutbruk en viktig del av rikets försvar. Idag finner man i Torsebro en välbevarad och för Skåne närmast unik bruksmiljö. Den stora, vackra och lite vildvuxna parken med sina urgamla knotiga ekar - tusen år sägs den äldsta vara. Krutparken och det gamla bruksområdet är tillgängligt för allmänheten. Under en promenad i parken kan du med fantasins hjälp skapa en bild av den tid, då krutkvarnarna var i verksamhet. Besökspunkt i Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike med fågeltorn.
Torsebrovägen, Färlöv
044-13 53 35

Widtsköfle slott

Slottet ligger söder om Kristianstad och är en av de bäst bevarade renässansborgarna i Norden. Slottet uppfördes på 1500-talet av Jens Brahe och byggdes som en försvarsborg. Slottet är idag i släkten Stjernswärds ägo. Vid slottet finns en vacker trädgård och mot slottet leder alléer från olika håll.
Vittskövlevägen 107-2
044-35 30 28

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sökresultat

 Hittade 2 företag

Stadshotellet Kristianstad
044-100255
Nya Boulevarden 8, vid Stora Torg, KRISTIANSTAD
EpostHemsida
First Hotel Christian IV
044-203850
Västra Boulevarden 15, KRISTIANSTAD
Hemsida